موزائیک پرسی

موزاییک پرسی تحت فرایند پرس تر تولید و سپس به وسیله ی ساب مرحله ای پرداخت میشود.که در ابعاد ۳۰×۳۰ و ۴۰×۴۰ با افزودن سیلیس وسنگ دانه های مرغوب و متنوع جهت فراهم نمودن مطالبات استاندارد ایران تولید میگردد.موزاییک پرسی برای استفاده در پارگینگ،کف بام، زیر سازی پارکت ومحوطه مناسب میباشد