جدول و سایر مصنوعات بتنی

نیمکت بتنی مسلح

عرض 120 سانتی متر