جدول و سایر مصنوعات بتنی

قطعات بتنی پیش ساخته، نما،سنگ مصنوعی،نرده و جدول بتنی

52

سنگ کوهی نامنظم

جدول پرده ای

جدول پرده ای

جدول طرح سلسال

جدول طرح سلسال

81

جدول شیاری-طول 20 سانت و 12 سانت

نیمکت بتنی مسلح

عرض 120 سانتی متر

نرده طرح جنگلی

نرده طرح صراحی

طول یک متر

نرده طرح نخل

ارتفاع 1متر

نرده طرح المپیک

سنگ مصنوعی نما طرح پارسه

40*60

سنگ مصنوعی نما طرح پارسه

40*60

سنگ مصنوعی نما طرح یاقوت

40*60

سنگ مصنوعی نما طرح یاقوت

40*60